• Kattegales retningslinier

  Kattegales regelsæt

  § 1 Brugeres almindelige opførsel på forum:

  Stk 1 Der skal holdes en høflig respektfuld tone i debatterne. Anstødeligt, ringeagtende, racistisk, nedladende sprog eller tilsvarende billeder tillades ikke. Diskussion/debat skal holdes sagligt og uden brug af nedsættende kommentarer, smileys eller udtryk.

  Stk 2 Det er ikke tilladt at hænge andre brugere ud på baggrund af privat korrespondance, ligesom det heller ikke er tilladt at offentliggøre indholdet af brugeres Private Beskeder.

  Stk 3 Brugere opfordres til at undlade at skrive hele sætninger med stort, da dette opfattes som råben. Det er ikke tilladt alm. brugere at anvende farven "red" eller darkred" i indlæggets tekst da denne farve er forbeholdt admins.

  Stk 4 Af praktiske grunde må signaturbilleder kun fylde max 60,000px.

  Stk 5 Det er ikke tilladt at reklamere for andre tilsvarende fora, ligesom det heller ikke tillades at omtale disse negativt. Der kan dog undtages fra dette med admins tilladelse.

  Stk 6 Negativ (genkendelig) omtale af personer, der ikke er tilmeldt Kattegale, accepteres ikke.

  Stk 7 Hvad bruger skriver på forum er ikke og bliver aldrig Kattegales ansvar.


  § 2 Generel brug af forum, grupper, albums og blogs

  Stk 1
  Brugerne på Kattegale skal overholde gældende lovgivning både i forum, albums, blogs og grupper.

  Stk 2 Kattegale stiller 2 fortrolige forummer kaldet "Hulerne" til rådighed for brugerne. Optagelse sker automatisk og er udelukkende betinget af ancennitet og aktivitet på Kattegale. Fortroligheden indebærer at man udenfor Hulerne undlader at gengive, kopiere eller citere indlæg og tråde . Vi kan ikke forhindre, at der bliver talt om tråde oprettet i hulen, men dokumenteret gengivelse, kopiering eller citering på skrift også på andre sociale medier medfører bortvisning fra Kattegale. Opfordring til at bryde denne regel medfører rødt kort og bortvisning i 7 dage

  Stk 3 Er der sket en tydelig utilsigtet overtrædelse af § 2 stk 2 vil adminteamet vurdere overtrædelsens art og alvor og en passende konsekvens som følge af overtrædelsen.

  Stk 4 Kattegale stiller muligheden for at oprette særlige interessegrupper til rådighed for sine brugere. Grupperne på kattegale styres 100% af gruppens opretter/leder. Denne har ansvaret for at gruppens medlemmer overholder Kattegales fulde regelsæt. Gruppelederen har fuld råderet over hvem der deltager i vedkommendes gruppe og kan invitere/ekskludere efter eget ønske.
  Adminteamet vurderer løbende mht aktivitet og relevans af grupperne. Har der ikke været nogen aktvitet i en gruppe i over et år kan det vurderes om gruppen bør nedlægges eller ej.

  Ønskes gruppen nedlagt kan gruppeleder spørge ud i gruppen, og der kan på denne måde opnås enighed blandt gruppens medlemmer om nedlæggelse. Der rettes derefter henvendelse til en admin for at få slettet gruppen. Dog opfordres gruppeoprettere/ledere altid til at overdrage administrationen af en gruppe til en af dennes andre brugere, hvis man ikke længere mener at have tid eller lyst til at være gruppeleder.

  Stk 5 Grupperne kan gennem tiden komme til at indeholde værdifulde oplysninger, råd og vejledninger, og det vil være ærgerligt at miste dette ved en sletning. Grupper slettes derfor ikke automatisk, blot fordi gruppeleder/opretter beder om det og vurderer admins at oplysningerne i gruppen ikke bør gå tabt overtages lederskabet af adminteamet.

  Stk 6 Kattegale stiller muligheden for at oprette en personlig blog til rådighed for brugerne. Her gælder samme regler som for det øvrige forum. Brugerne opfordres dog til at undlade at poste índhold af stærk personlig karakter og med mange ”grafiske detaljer” - personoplysninger af den art er det aldrig klogt at poste online!

  § 3 Brugen af Salgs- og omplaceringsforum

  Stk 1
  Ved salg eller formidling af killinger forventes det at bekendtgørelse om overdragelse af killinger overholdes. D.v.s at ingen killinger må sælges eller formidles inden de er fyldt tolv uger, med mindre der er tale om killinger, der søger ammemor eller andre undtagelser nævnt i bekendtgørelsen. (LÆS Bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger HER )

  Stk 2 Det er ikke tilladt at forespørge på blandingsparringer (med eller uden stamtavle) eller at annoncere sin kat til rådighed for disse. Den slags annoncer slettes omgående uden yderligere varsel. Gentager en bruger denne forseelse, uddeles der et rødt kort.

  Stk 3 Kattegale forventer stor respekt for katte som levende væsner og ingen katte eller killinger må annonceres som ''Gratis'' eller "Gives væk". Vi kræver derfor at der ansættes en minimumpris på 200 kr både for salg og omplacering, men accepterer naturligvis ''Godt hjem før pris'' princippet, så den helt rette ejer kan findes, uanset hvad.

  Stk 4 Det er IKKE tilladt at sælge racekatte billigere ved fravalg af stamtavle. Katte uden stamtavle må ikke annonceres som en race specifik race men skal annonceres som ''katte uden stamtavle", blanding af racer eller huskat. Det uanset at begge forældre er af samme race da stamtavlen er eneste bevis for at kattene faktisk er racerene

  Stk 5 Uanset trådstarters begrundelse for omplacering/salg af katten skal denne respekteres. Det er ikke tilladt at ytre negative holdninger omkring trådstarter, trådstarters situation i øvrigt, begrundelsen for salget/omplaceringen eller på anden vis komme med kommentarer og stikpiller der tilkendegiver mangel på respekt for trådstarters håndtering af situationen.

  Stk 6 Der opfordres til at give trådstarter konstruktiv feedback vedr. begrundelser som allergi, introduktion af flere katte/andre husdyr eller anden vejledning, der kan bidrage positivt til salget/omplaceringen eller på en konstruktiv måde illustrere at en omplacering alligevel ikke er nødvendig. Positive kommentarer, lykønskninger og lignende er altid velkomne i det omfang de støtter og hjælper med omplaceringen/salget eller blot bidrager til en god tone i tråden.


  § 4 Moderation

  Stk 1
  Ethvert personligt angreb på enkelte admins, adminteamet som helhed og/eller Kattegales ejer og systemadministrator vil medføre en måneds udelukkelse fra forum. Gentagne angreb medfører permanent udelukkelse.

  Stk 2 Adminteamets tolkning og udlægning af Kattegales regelsæt er det til enhver tid gældende og er ikke til debat i åbent forum. Brugerne henvises til at bruge PBsystemet, hvis der ønskes diskussion af reglers ordlyd eller mulige adminafgørelser.

  Stk 3 Adminteamets beslutninger omkring konsekvenser for forskellige overtrædelser er som hovedregel altid endegyldige. Adminteamet vil ved overtrædelse af reglerne enten fremsætte en henstilling, udstede et gult eller rødt kort jf. § 1 og § 2 eller i særligt grove tilfælde foretage en omgående bortvisning/bandlysning af brugeren.

  Stk 4 Føler man sig uretfærdigt behandlet jf. stk 3 kan man henvende sig til en eller flere administratorer via PB. Saglig og konstruktiv kritik modtages gerne via PBsystemet.

  Stk 5 Kattegales team af administratorer kan ikke overvåge eller læse med i samtlige indlæg og tråde på forum, derfor opfordres brugerne til at benytte sig af rapporteringer, hvis de opdager noget, der er i strid med regelsættet eller på anden vise kræver admins opmærksomhed

  I den forbindelse skal adminteamet dog minde om at Kattegale er et rummeligt forum, med plads til flere forskellige holdninger til samme emne – overvej derfor nøje om en evt rapportering er nødvendig!

  Stk 6 Årsagen til rapportering jf stk 5 skal altid angives.

  Stk 7 Admins afgørelser i forbindelse med indrapporteringer er ikke til diskussion på forum.

  Stk 8 Indlæg, der rapporteres fra lukkede tråde eller senere end 48 timer efter de er postet, vil ikke blive behandlet, med mindre der er tale om konkrete brud på dansk lovgivning eller navns nævnelse af personer. der ikke er brugere på Kattegale

  Stk 9 Brok over/omtale af/debat omkring henstillinger og advarsler i tråde på forum udløser øjeblikkelig et rødt kort og 10 dages pause fra forum! (eller jf antal røde kort) Dette gælder også for kommentarer i de såkaldte ”Tanketråde” i Kattegales forummer i øvrigt, eller i en brugers personlige blog.

  Stk 10 Har to eller flere brugere gentagne gange vist at de ikke kan enes, kan adminteamet beslutte at de skal på såkaldt Tvungen Ignorer. Dette indebærer at der ikke må forefindes nogen direkte kontakt i form af citater, kommentarer til, eller svar i mellem brugerne. Heller ikke selv om der skulle være tale om positive ytringer... Tvungen Ignorering er sidste mulighed inden brugere permanent bortvises pgr gentagne uenigheder/skænderier, der ødelægger forums stemning.


  Forseelser, gule og røde kort på kattegale:
  For en detaljeret oversigt over konkrete forseelser, deres konsekvens samt kort se HER


  § 5 Sletning af indlæg, debattråde, album, blogs og brugerprofil

  Stk 1
  Såfremt admins finder det nødvendigt, har de ret til at fjerne, flytte eller lukke ethvert indlæg eller enhver tråd skrevet på Kattegale.

  Stk 2 I særlige tilfælde kan admins rette i en brugers indlæg. I praksis sker dette udelukkende efter anmodning fra en bruger eller såfremt en overskrift er misvisende for et indlægs indhold eller såfremt brugeren har overtrådt dansk lovgivning med indholdet af indlægget.

  Stk 3 En bruger kan anmode Adminteamet om at lukke en tråd. Beslutningen om at lukke en tråd er dog udelukkende adminteamets.

  Stk 4
  En bruger kan altid anmode om sletning af en tråd eller enkelte indlæg – men med mindre der foreligger helt særlige omstændigheder, vil en sådan anmodning kun meget sjældent efterkommes.

  Stk 5 Brugerprofiler slettes automatisk efter 3 måneder, såfremt der ikke har været aktivitet på profilen. Ønsker man sin brugerprofil slettet omgående, bedes man rette henvendelse til en administrator via PBsystemet. Brugerprofilen vil blive slettet så snart SYSadmin har fået bekræftet at det virkelig også er brugerens ønske.

  Stk 6 En brugers indlæg på forum, blogs album mv. vil aldrig blive slettet, da det vil ødelægge forums helhed. Brugernavnet/profilen vil blive erstattet med brugernavnet ”Et forhenværende medlem” og således anonymiseres helt.

  Stk 7 Anmodning om sletning af brugerprofil i trådene vil blive ignoreret. ”Afskedsindlæg” vil blive slettet pr omgående.' Kattegale tillader ikke at man smækker med døren, når man går.


  § 6 Ændring af regelsættet


  Kattegale forbeholder sig retten til at ændre ovenstående regelsæt til enhver tid. Brugerne har derfor altid pligt til at holde sig ajour med de gældende regler – uvidenhed kan ikke undskylde overtrædelse af reglerne.

  Ændringer eller tilføjelser til regelsættet vil altid blive annonceret i foraet ”Nyt fra Admin”

  § 7 Undtagelse fra §1 stk 6

  For dette regelsæt findes der dog følgende undtagelser:

  Kattehandlere**, dyremishandlere, dårlige dyrlæger eller tilsvarende personer der skader, vanrøgter eller mishandler katte (dyr) kan der - uden repressalier - advares imod - men KUN såfremt man har VIRKELIG BEGRUNDET mistanke og allerhelst valid dokumentation.

  **Kattegales definition af en kattehandler, er et menneske der sætter andre ting højere, end kattens/kattenes velfærd, uanset om det er katte med papirer eller ej, det ER velfærden og kun velfærden der lægges til grund


  .