• Opdræt

  1. Categories:
  2. Opdræt,
  3. Hvordan passes katten,
  4. Sygdomme, Uheld og Skader

  Her er en liste over hvad det er en god ide at have liggende i kattens husapotek. Nogle ting indgår i en alm. husholdning - andre er det rigtig godt at anskaffe.

  Nogle ting er for helt almindelige katteejere der har kælekatte - nogle af tingene er primært for opdrættere hvis uheldet er ude.


  • Telefonnummer til dyrlægen på indersiden af låget af kassen + tlfnr til en
  ...
  1. Categories:
  2. Genetik,
  3. Adfærd,
  4. Opdræt,
  5. Hvordan passes katten
  Article Preview

  En masse søde og meget erfarne medlemmer på kattegale er gået sammen om at lave denne liste over bøger som man kan have glæde af som katte-ejer.

  For at gøre det lettere, ...
  1. Categories:
  2. Opdræt,
  3. Hvordan passes katten

  Du skal på ferie - men hvad med mis??

  Når feriesæsonen starter dukker spørgsmålet om, hvad med katten, skal den med eller skal den blive hjemme. Hvis det er feriemål der skal flyves til, er det mest normalt at man lader sin kat blive hjemme. Og så er spørgsmålet, hvem skal passe katten, skal det være i hjemmet, hos venner eller skal katten i pension.

  Under alle omstændigheder er det noget man bør tænke over i god tid.

  Skal man til udlandet ...
  1. Categories:
  2. Opdræt,
  3. Love, regler og aftaler

  Bekendtgørelse af dyreværnsloven

  Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005, med de ændringer, der følger af § 22 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og lov nr. 530 af 6. juni 2007.

  Kapitel 1

  Generelle bestemmelser

  § 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

  § 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

  § 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

  Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på bindsel, tøjr og lignende indretninger.

  Stk. 3. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen. Dette gælder dog ikke fritgående dyr på græs eller lignende. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt.

  Stk. 4. Enhver, der erhvervsmæssigt holder dyr, skal sørge for, at dyreholdet tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt. Justitsministeren kan undtage visse mindre husdyrbrug fra reglen i 1. pkt.

  Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte regler om hold af dyr på steder, hvor ejeren eller den, der fører tilsyn med dyret, ikke bor.

  § 4. Justitsministeren kan fastsætte regler om dyrs opholdsarealer og opholdsrum og om inventaret heri, herunder at opholdsrum og inventar skal godkendes, før det tages i brug.

  Stk. 2. Regler vedrørende dyr i landbruget, der ikke beror på en forpligtelse af international karakter, kan alene fastsættes efter stk. 1, når de er af mindre indgribende betydning, jf. dog § 6.

  Stk. 3. Ved fastsættelse af regler efter stk. 1 om dyr i landbruget skal der fastsættes overgangsordninger, ...
  1. Categories:
  2. Køb og Salg,
  3. Adfærd,
  4. Opdræt

  Artikel af dyrlæge Anna Cramer, Aahusets Mobilklinik

  "Killinger 8 uger sælges"

  Ovenstående er heldigvis ikke noget vi som dyrlæger møder i forbindelse med stambogs førte katte, men man ser af og til annoncen i aviserne og på supermarkedernes opslagstavler. Og det sker ofte i klinikken, at vi får henvendelse fra ...
  Page 2 of 2 FirstFirst 12